Повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАНДАРИН ПЛАЗА»

[21.03.2014]

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАНДАРИН ПЛАЗА»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, 6

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАНДАРИН ПЛАЗА» (ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА») повідомляє Вас, що 22 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 (Літера А), 6 поверх, відбудуться річні загальні збори акціонерів товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться                     22 квітня 2014 року з 09.00 год. до 09.45 год. за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 (Літера А), 6 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 квітня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення                                              до 18 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 14.00 год. за адресою: Україна, 01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, 6, ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» – Роберто Фалзоні.

22 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

3. Затвердження річного звіту ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» за 2013 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА», з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

6. Про надання згоди на укладення ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» правочинів (договорів, угод), рішення про укладення яких приймається загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА».

7. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» протягом одного року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

2013 рік

2012 рік

Усього активів                             

3124596

3359944

Основні засоби

23138

21324

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

Запаси

2497

13978

Сумарна дебіторська заборгованість         

116481

308819

Грошові кошти та їх еквіваленти            

64656

328

Нерозподілений прибуток                    

90371

69943

Власний капітал                            

2235523

2531042

Статутний капітал                          

21700

21700

Довгострокові зобов'язання                 

572805

520532

Поточні зобов'язання                       

316268

308370

Чистий прибуток (збиток)                   

20428

- 278

Середньорічна кількість акцій (шт.)

21700

21700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

50

55

 

Телефон для довідок: (044) 230-95-90.

Наглядова рада ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»

Назад